1. Toepassing Algemene Voorwaarden
2. Beroepscode
3. Behandelovereenkomst
4. Gegevens verstrekken door cliënt
5. Geheimhouding, dossiervorming
6. Duur en beëindiging
7. Tekortkomingen – Afspraken verzetten
8. Klachtenprocedure
9. Tarieven en betalen
10. Adviezen
11.Overige bepalingen

 

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de informele dienstverlening van Renleda Coaching. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cliënten waar :Janny: als mens een contract mee aangaat. Ik heb verklaard met derden (overheidsinstellingen) geen zaken te doen. :Janny: verleent hiervoor GEEN toestemming.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de coach of de counsellor‘ betreft dit Janny vdf Huisma. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt‘, dan wel ‘het gezin’ of cliënt/cursist/klant betreft dit diegene(n) die deelneemt(en) aan een kennismakingsgesprek en daarna eventueel in ondersteunende therapie, les-training of op gesprek komt/komen bij Janny. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de mensen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt. Bij alle aanmeldingen van sessies, lessen, cursussen zijn de algemene voorwaarden van Renleda Coaching van toepassing.
Janny werkt als mens en Janny krijgt als mens betaald.

2. Beroepscode

Janny draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke en of geestelijke gezondheid van de cliënt of cursist en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de sessie/lessen/cursus bij Renleda Coaching. Janny voert met de juiste kennis en kunde de activiteiten uit. Bevoegdheden hiertoe kunnen in overleg worden ingezien.

 

3. Behandelafspraken n.v.t op lessen en of cursussen

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Janny heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

4. Gegevens verstrekken door cliënt/cursist

Tijdens de intake wordt aan ‘de cliënt’, dan wel aan ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ en cursist om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ of de cursist hierin eerlijk en volledig te zijn. De ondersteuning wordt op deze informatie gebaseerd; Janny is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

 

5. Geheimhouding, dossiervorming

Janny houdt een dossier bij van de behandeling in therapie. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Janny houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van ‘de coach’ en niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgens een bewaartermijn van 1 jaar.
Eventuele werkaantekeningen behoeft Janny niet te bewaren. Voor lessen, cursussen en adviezen zijn persoonlijke dossiers niet van toepassing, wel wordt overig informatie geheimgehouden. Derden hebben nimmer inzage in dossiers van cliënten.

 

6. Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen ‘de coach’ en ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ de duur van de behandeling aangepast worden. Zowel de coach als de cliënt kan de behandeling voortijdig beëindigen onder opgaaf van reden. Hierbij moet artikel 7 van deze Algemene voorwaarden in acht worden genomen. Voor cursisten is de afspraak om te kunnen deelnemen per les, dit wordt mondeling vastgelegd waarbij een bevestiging per mail geschied.

 

7. Tekortkomingen, afspraken afzeggen/verzetten

Indien een afspraak wordt afgezegd, doet ‘de cliënt/cursist’ en ‘de coach’ dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die binnen 24 uur worden voor aanvang sessie, cursus of les worden afgezegd worden aan ‘de cliënt’ of aan ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ en cursist volledig in rekening gebracht. ‘De coach’ behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de ondersteuning of les niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat hieruit voor ‘de coach’ kosten voortvloeien.

 

8. Klachtenprocedure

Eventuele klachten over de therapie dienen in eerste instantie in de sessie, cursus of les met de coach zelf besproken te worden. Komen partijen er samen niet uit, dan kan ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ zich beroepen op de klachtenprocedure bij CAN (dit geldt alleen voor coaching). Bij een afname van een  energetische bloedtest ga je akkoord met de disclaimer. De cliënt dient hiervoor te tekenen. De klacht mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

 

9. Tarieven en betalen

Na een kosteloze kennismakingsgesprek gelden de tarieven zoals die op de website van Renleda Coaching vermeld staan. Tarieven zijn inclusief eventuele verslaglegging en exclusief reiskosten indien van toepassing. De tarieven kunnen per jaar wijzigen. Overige tarieven zijn via de mail op te vragen. Facturering gebeurt per sessie, les of cursus. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op rekeningnummer
NL70 RBRB 8836 3127 13 ten bate van de mens : Janny:

 

10. Adviezen (les paard-hond – dier ondersteunende therapie-activiteit)

1. Een bezitter/eigenaar van een dier kan ten aanzien van de aanschaf of het gedrag van een dier advies vragen aan Janny.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Janny. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Janny. De bezitter/eigenaar van het dier blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar dier, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.

4.Janny adviseert bij de klant aan huis of via e-mail. Viermaal e-mailen staat gelijk aan één huisbezoek excl. reiskosten.

 

11. Overige bepalingen

1. Janny is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan het dier van de cliënt, cursist of derden, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een sessie, les of cursus. Dit geldt zowel in de praktijkruimte bij Helfrich te Surhuisterveen, of op een afgesproken plaats zoals het bos voor wandelsessies als bij de client haar woonlocatie (in en buitenhuis).

2. De door Janny verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto, video of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming is hiervoor van Janny niet toegestaan.

3. Deze voorwaarden gaan in op 1 Juni 2019.

4. Mijn diensten mogen niet in vervanging zijn van de reguliere gezondheidszorg, ik ben geen (dieren)arts/psycholoog.

5. Ik werk als levend mens :Janny: Client gaat dan ook een contact aan met Janny vdf Huisma. Betalingen geschieden ten bate van de mens : Janny:

6. Ik :Janny: heb geen contract met verenigingen, instellingen en inspecteurs.  Ik doe hier dan ook geen zaken mee. Ik :Janny: werkt als mens en niet als bedrijf.

All right reserved

 

12.Aangesloten bij