1. Toepassing Algemene Voorwaarden
2. Beroepscode
3. Behandelovereenkomst
4. Gegevens verstrekken door cliënt
5. Geheimhouding, dossiervorming
6. Duur en beëindiging
7. Tekortkomingen – Afspraken verzetten
8. Klachtenprocedure
9. Tarieven en betalen
10. Adviezen
11.Overige bepalingen

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Renleda Coaching. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de coach of de counsellor‘ betreft dit Janny Huisma. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt‘, dan wel ‘het gezin’ of cliënt/cursist/klant betreft dit diegene(n) die deelneemt(en) aan een kennismakingsgesprek en daarna eventueel in ondersteunende therapie, les-training of op gesprek komt/komen bij Renleda Coaching. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt. Bij alle aanmeldingen van sessies, lessen, cursussen zijn de algemene voorwaarden van Renleda Coaching van toepassing.

2. Beroepscode

‘De counsellor- coach’ draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke en of geestelijke gezondheid van de cliënt of cursist en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de sessie/lessen/cursus bij Renleda Coaching. Renleda Coaching is aangesloten bij CAN ‘Counselling Associatie Nederland’. Renleda Coaching Praktijk voert met de juiste kennis en kunde de activiteiten uit en kan de werkzaamheden beschrijven binnen de door CAN gehanteerde en internationaal vastgestelde definities.

3. Behandelafspraken n.v.t op lessen en of cursussen

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De coach heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

4. Gegevens verstrekken door cliënt/cursist

Tijdens de intake wordt aan ‘de cliënt’, dan wel aan ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ en cursist om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ of de cursist hierin eerlijk en volledig te zijn. De ondersteuning wordt op deze informatie gebaseerd; de coach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

5. Geheimhouding, dossiervorming

‘De counsellor en of coach’ houdt een dossier bij van de behandeling in therapie. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De coach houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van ‘de coach’ en niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgende de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar.
Eventuele werkaantekeningen behoeft ‘de coach’ niet te bewaren. Voor lessen, cursussen en adviezen zijn persoonlijke dossiers niet van toepassing, wel wordt overig informatie geheimgehouden.

6. Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen ‘de coach’ en ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ de duur van de behandeling aangepast worden. Zowel de coach als de cliënt kan de behandeling voortijdig beëindigen onder opgaaf van reden. Hierbij moet artikel 7 van deze Algemene voorwaarden in acht worden genomen. Voor cursisten is de afspraak om te kunnen deelnemen per les, dit wordt mondeling vastgelegd waarbij een bevestiging per mail geschied.

7. Tekortkomingen, afspraken afzeggen/verzetten

Indien een afspraak wordt afgezegd, doet ‘de cliënt/cursist’ en ‘de coach’ dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die binnen 24 uur worden voor aanvang sessie, cursus of les worden afgezegd worden aan ‘de cliënt’ of aan ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ en cursist volledig in rekening gebracht. ‘De coach’ behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de ondersteuning of les niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat hieruit voor ‘de coach’ kosten voortvloeien.

8. Klachtenprocedure

Eventuele klachten over de therapie dienen in eerste instantie in de sessie, cursus of les met de coach zelf besproken te worden. Komen partijen er samen niet uit, dan kan ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ zich beroepen op de klachtenprocedure bij CAN (dit geldt alleen voor counselling). De klacht mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

9. Tarieven en betalen

Na het kosteloze kennismakingsgesprek gelden de tarieven zoals die op de website van Renleda Coaching te vinden zijn. Tarieven zijn inclusief eventuele verslaglegging en BTW en exclusief reiskosten indien van toepassing. De tarieven kunnen per jaar wijzigen. Overige tarieven zijn via de mail op te vragen. Facturering gebeurt per sessie, les of cursus. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op rekeningnummer
NL63 RABO 0320 2983 53 ten name van Renleda Coaching.

10. Adviezen (les paard-hond – dier ondersteunende therapie-activiteit)

1. Een bezitter/eigenaar van een dier kan ten aanzien van de aanschaf of het gedrag van een dier advies vragen aan Renleda Coaching.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Renleda Coaching. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Renleda Coaching. De bezitter/eigenaar van het dier blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar dier, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.

4.Renleda Coaching Praktijk adviseert bij de klant aan huis of via e-mail. Viermaal e-mailen staat gelijk aan één huisbezoek excl. reiskosten.

11. Overige bepalingen

1. Renleda Coaching is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan het dier van de cliënt, cursist of derden, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een sessie, les of cursus.

2. De door Renleda Coaching verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto, video of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming is hiervoor van Renleda Coaching niet toegestaan.

3. Deze voorwaarden gaan in op 1 Juni 2019.

4. Mijn diensten mogen niet in vervanging zijn van de reguliere gezondheidszorg, ik ben geen (dieren)arts/psycholoog.

12.Aangesloten bij

CAN : ‘Counselling Associatie Nederland’